ျမန္မာလိုင္စင္မွ International Driving Permit သုိ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္သြားေရာက္စဥ္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေရးအတြက္
ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗင္း႐ွင္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီInternational Driving Permit
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ လက္မွတ္။ (IDP)မ်ားျပဳလုပ္ယူသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

IDP လုပ္ရန္အတြက္
(၁) ျမန္မာျပည္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ခ) အဆင့္အနည္းဆံုးရွိရပါမည္။
(၂) ႏိုင္ငံျခားသြား passport မိတၱဴတင္ျပရပါမည္။
(၃) မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတင္ျပရပါမည္။
(၄) ေနာက္ခံအျပာေရာင္ျဖင့္ ၁ လက္မပတ္လည္ ဓာတ္ပံု (၃) ပံု
(၅) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဗဟိုယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ဌာန)၊ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊
ရံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) လိပ္မူတပ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။
(ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ ျပဳလုပ္ေပးသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ (၂) ရက္ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။)


ျမန္မာ IDP
ႏုိင္ငံျခားလိုင္စင္ႏွင့္ IDP ပါသူျမန္မာအတြက္
ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္တစ္ခုသာရွိသည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ျမန္မာလိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ျပန္လည္ေျဖၾကား
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ IDP (၂) မ်ိဳးလံုးပါသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာလိုင္စင္ကို လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


...